Kraj zveřejnil zprávu o realizaci politiky v oblasti závislostí v roce 2020
Kraj zveřejnil zprávu o realizaci politiky v oblasti závislostí v roce 2020
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Stav užívání návykových látek i obecně problematika závislostí na těchto látkách ve Zlínském kraji lze z dlouhodobějšího pohledu označit jako relativně stabilní. Mimo alkoholu, o němž se zpráva zmiňuje spíše okrajově, a také některých zneužívaných léčivých přípravků, nesou ve Zlínském kraji určitá rizika rovněž látky zde pěstované, vyráběné a užívané, tedy konopí (marihuana) a pervitin (metamfetamin), a ojediněle i extrakty surového opia z máku. Z významnějších změn v roce 2020 policie opět zaznamenala zneužívání fentanylu, který slouží v medicíně k anestezii a pro léčbu bolestí, ale při zneužití mohou být i v malých dávkách život ohrožující. Průměrný věk uživatelů nelegálních návykových látek v kontaktu se službami přesáhl 33 let, ale první zkušenosti s nimi mají děti již před 15. rokem věku. To jsou jen některá z mnoha podrobných zjištění, která obsahuje Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí Zlínského kraje za rok 2020 – šedesátistránkový dokument, který projednala krajská rada.
   „Tato krajská výroční zpráva je jedním z podkladů pro vytváření obdobných národních dokumentů a je také důležitým informačním zdrojem pro politiky na místní, krajské i centrální úrovni,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast a neziskový sektor.
   Zlínský kraj se podílí na financování služeb pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené problémovým hráčstvím formou několika samostatných dotačních programů, které jsou administrovány různými odbory podle konkrétního zaměření aktivit. „Přímo z krajského rozpočtu šlo v roce 2020 přes 11 a půl milionů korun na sociální a zdravotní služby a primární prevenci v oblasti závislostí, přičemž největší část těchto peněz ´spolkl´ provoz protialkoholní záchytné stanice v Kroměříži. Téměř 22 milionů korun na pomoc lidem se závislostními problémy přišlo ze státní pokladny a kraj je administroval do příslušných sociálních služeb. Částkou přes 3 miliony korun se na financování aktivit v oblasti závislostí podílely obecní rozpočty,“ řekla náměstkyně Hana Ančincová.
   V roce 2020 byly kvůli pandemii COVID-19 a přijetí relativně striktních bezpečnostních opatření omezeny řady běžně užívaných postupů práce s klienty služeb, nicméně služby dokázaly tuto práci s klientem zajistit větší mírou využívání sociálních sítí, telefonického nebo jiného vzdáleného kontaktu.
   Celá zpráva, kterou zpracoval Odbor kanceláře hejtmana, oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, je zveřejněna na webu Zlínského kraje:
https://www.kr-zlinsky.cz/vyrocni-zprava-o-realizaci-politiky-v-oblasti-zavislosti-v-kraji-cl-673.html
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje