Zápisy do mateřinek budou opět bez dětí
Zápisy do mateřinek budou opět bez dětí
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Stejně jako loni, kdy jsme procházeli první vlnou koronavirové pandemie a museli dodržovat protipandemická opatření, i letos nebudou zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol (MŠ) pro školní rok 2021/22 probíhat tak, jak jsme byli po dlouhá léta zvyklí. Uskuteční se opět bez osobní přítomnosti dětí, a to v zákonném termínu 2. až 16. května.
   Zápisy k předškolnímu vzdělávání se u školek zřizovaných městem Vsetín týkají MŠ Benátky, MŠ Jasenka, MŠ Kobzáňova, MŠ Luh, MŠ Na Kopečku, MŠ Ohrada, MŠ Rokytnice, MŠ Sychrov a MŠ Trávníky. „Kvůli pandemii koronaviru se zápis uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka s tím, že každá MŠ má zveřejněn podrobný postup zápisu včetně potřebných formulářů na svých webových stránkách. Do 30. dubna je pak zpřístupněna elektronická registrace rodičům na www.zapis-ms-vsetin.cz. V tomto termínu si také mohou potřebné dokumenty vyzvednout i v příslušné mateřské škole.
   Místem přijímání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zvolená školka. MŠ Kobzáňova přijímá k integraci i děti se zdravotním postižením, MŠ Sychrov a MŠ Benátky děti s vadami řeči a MŠ Rokytnice děti s vadami zraku.
   Podmínkou přijetí dítěte do mateřinky je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).
   Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce zákonem dané náležitosti, kterými jsou: jméno popř. jména a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ), podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
   S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo jeho trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
   V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení k zápisu je potřeba zaslat či doručit spolu s žádostí o přijetí kopii rodného listu dítěte, vyplněný vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení lékaře o očkování.
   Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat žádost o přijetí osobně ve škole s tím, že rodný list a potvrzení lékaře o očkování dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce předloží k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce (očkování lze doložit vyjádřením dětského lékaře na Přihlášce dítěte k zápisu). Žádosti o přijetí budou mateřské školy přijímat od rodičů fyzicky 13. května od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. „Pokud nebude mít rodič možnost přihlásit dítě v tomto termínu například z důvodu karantény či nemoci, může tak svou povinnost splnit od 2. do 16. května,“ doplnil Pifka.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
a) do datové schránky školy (každá MŠ má svou datovou schránku),
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail),
c) poštou,
d) osobním podáním, a to předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat MŠ příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, nebo vhozením do klasické poštovní schránky, pokud je umístěna na budově.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá MŠ setkátní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím, vzdělávacím programem a s učiteli.
Jiří Žůrek