Vsetín se zaměří na kvalitu ovzduší
Vsetín se zaměří na kvalitu ovzduší
Úkolem nově přijatého pracovníka bude hlídat kvalitu ovzduší. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Kvalita ovzduší na Vsetíně, monitoring zdrojů znečistění a navržení opatření ke zlepšení kvality ovzduší formou akčního plánu, to je náplň práce nového pracovníka odboru životního prostředí, který na vsetínskou radnici nastoupil od počátku února.
   Město Vsetín využilo výzvy Národního programu Životní prostředí, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí a získalo dotaci na realizaci Akčního plánu města Vsetín k Programu zlepšování kvality ovzduší.
   „V rámci své práce se tento pracovník seznámí s problematikou mobilních i stacionárních zdrojů znečišťování, tedy původci průmyslových exhalací, původci prachu například při bouracích pracích a bude tuto činnost monitorovat,“ uvedl místostarosta Tomáš Pifka.
   Zájmovou oblastí nového pracovníka bude i doprava v klidu i v pohybu, tedy problematika parkování či zjednosměrnění ulic, kvalita a rozsah zeleně, systém údržby komunikací z hlediska prašnosti, a také vypracování Plánu udržitelné městské mobility. „Z jeho práce by například mělo vyplynout i to, zda má automobilová doprava vliv a případně jaký na kvalitu životního prostřední, a co by například přineslo její omezení v centru města,“ dodal dále Pifka.
   Cílem práce tohoto odborníka tedy bude zjištění nejzásadnějších problémů v oblasti znečišťování ovzduší a v návaznosti na tyto informace, ve spolupráci s ostatními odbory a organizacemi města, vypracování akčního plánu, jehož naplňování by mělo přinést zlepšení kvality ovzduší.
Vypracovaný akční plán následně projedná zastupitelstvo, které by mělo být garantem jeho naplňování a zapracování navržených aktivit do rozpočtu města. „Tyto aktivity půjdou napříč úřadem, jeho organizacemi, ale i dalšími firmami,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Jindra Tesařová s tím, že doporučeno může být například užívání plynem poháněných svozových vozů na odpad či autobusů MHD v centru města.
   Nový pracovník byl vybrán ze tří uchazečů, kteří se přihlásili do vypsaného výběrového řízení.
Jiří Žůrek