Stavební práce na akci Čistá řeka Bečva II v  roce 2015 zahájeny

Val. Meziříčí - V  polovině ledna byly ve Valašském Meziříčí obnoveny práce na projektu Čistá řeka Bečva II v  místní části Podlesí - Oznica. V  letošním roce ještě zbývá položit zhruba pět procent z  celkové délky kanalizačního potrubí a provést související stavby. Po dokončení těchto prací budou opravovány povrchy komunikací ve všech lokalitách, dotčených výstavbou kanalizace. Tyto budou v  jednotlivých lokalitách postupně probíhat od dubna do července roku 2015.
Při provádění dokončovacích prací a úpravách povrchů komunikací dojde k  částečnému omezení dopravní obslužnosti, případně krátkodobému zákazu vjezdu do vymezených lokalit. Proto žádáme občany, aby měli pochopení s  dočasnými omezeními dopravy, zvýšenou prašností a hlukem v  blízkosti stavby.
   „Po definitivní úpravě komunikací budou v  daných lokalitách povolovány překopy a jiné zásahy do opravených komunikací jen ve výjimečných případech, kdy bude podmínka na opravu nového asfaltového povrchu min. 10 metrů na každou stranu od hrany překopu. Z  tohoto důvodu žádáme všechny stavebníky, kteří mají povolení k  zásahům do opravovaných komunikací, popřípadě o ně žádají, aby tyto zásahy provedli do dubna r. 2015,“ informoval David Černoch z  odboru komunálních služeb meziříčské radnice. „Dále upozorňujeme občany, že připojení na nově vybudovanou kanalizační síť bude možné až po její kolaudaci, která bude probíhat v červenci 2015,“ doplnil David Černoch.
   Všechny podmínky pro připojení a další informace k  projektu jsou zveřejněny na webových stránkách města - „Aktuální informace k  projektu Čistá řeka Bečva II“
http://www.valasskemezirici.cz/doc/34840/.                                                                                            Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí