Radnice opět ocení nejlepší vsetínské pedagogy
Radnice opět ocení nejlepší vsetínské pedagogy
Ocenění pedagogů za rok 2018 foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Do pátku 17. ledna je možné zasílat návrhy na ocenění pedagogických pracovníků města Vsetín za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, které bude uděleno městem Vsetín ke Dni učitelů v roce 2020
T   oto ocenění je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří za svou dosavadní úspěšnou a uznávanou práci ve školství, profesionální i lidské kvality, zasluhují veřejné ocenění a podě-kování. „Vyzýváme tímto pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, aby Odboru školství a kultury Městského úřadu Vsetín podávali své návrhy na ocenění,“ uvedl místostarosta pro oblast školství Tomáš Pifka.
Ocenění je udělováno v těchto kategoriích:
- Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení zřízených městem Vsetín
1. kategorie - výrazná pedagogická osobnost
2. kategorie - vynikající začínající pedagogický pracovník (do 5 let pedagogické praxe).
- Pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Vsetín.
Ve všech případech musí mít pedagogický pracovník navržený na ocenění v době podání návrhu uzavřen s příslušnou školou nebo školským zařízením pracovně-právní vztah. Ocenění nelze udělit „in memoriam“. Návrhy se podávají se souhlasem nominovaných ke zveřejnění vybraných informací o jejich osobě.

Písemný návrh musí obsahovat:
- Jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, přesnou adresu bydliště vč. PSČ a spolehlivý telefonický kontakt (včetně souhlasu navrženého kandidáta s poskytnutím osobních údajů).
- Název a adresu školy nebo školského zařízení, na kterém kandidát působí. Přesné označení a podpis navrhovatele, popřípadě navrhovatelů.
- Profesní životopis navrženého kandidáta, vč. uvedení délky a konkrétního průběhu pedagogické praxe.
Zdůvodnění návrhu musí být podrobné a musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu. Musí obsahovat konkrétní údaje o kandidátově pedagogické, odborné a metodické činnosti včetně jeho dalších aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o případné publikační činnosti, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce na veřejnosti, kandidátovy aktivity nad rámec běžných činností vč. významné mimoškolní činnosti, přínosu k prezentaci školy, města či regionu apod. Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu.
Návrhy lze posílat poštou na adresu Městského úřadu Vsetín, Odbor školství a kultury, Svárov 1080, 755 24 Vsetín nebo osobně na podatelně ve vestibulu městského úřadu, a to nejpozději do pátku 17. ledna 2020. Kontaktní osobou je Jana Janovská, tel.: 571 491 550, e-mail: jana.janovska@mestovsetin.cz.
Jiří Žůrek