Oprava komunikace na ulici Partyzánská a Meziříčská
Oprava komunikace na ulici Partyzánská a Meziříčská
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Město Rožnov p. R. opravuje cesty a buduje nové chodníky. Jedním z příkladů je ulice Partyzánská, kde probíhala výstavba chodníku a parkoviště v období květen-září 2023. Došlo také k opravě povrchu komunikace na ul. Meziříčská v rozsahu téměř 400 m2.

Oprava na ulici Partyzánská se týkala výstavby nových chodníků, nového parkoviště včetně odvodnění a výsadba nových zelených ploch kolem bytových domů č. p. 1007 a 1008. Dispoziční řešení vycházelo z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení dopravní obslužnosti pěších v této části. „Důraz byl kladen především na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti pěších a také vymezení a opravu povrchu stávajících parkovacích míst. Oprava ul. Partyzánská vyšla na cca 1,2 mil. Kč“, řekl místostarosta města Tomáš Gross. V prostoru navržené stavby se nachází stávající inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, vedení NN a VO, plynovod a sdělovací kabely). Celkově se řešilo cca 35 m trasy nového chodníku pro pěší v průchozí šířce 2 – 2,5 m, 8 parkovacích míst pro osobní automobily (z toho jedno vyhrazené místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a bezbariérová napojení na ostatní stávající plochy.

Z důvodu velmi špatného stavu povrchu komunikace a s ohledem na dopravní zatížení město přistoupilo k opravě povrchu komunikace na ul. Meziříčská v rozsahu téměř 400 m2. „Oprava, která proběhla na přelomu srpna a září 2023, spočívala v odfrézování obrusné živičné vrstvy v tloušťce 5 cm a v položení nové vrstvy do původní nivelety vozovky. Rovněž byla provedena sanace hlubších vad v podkladní asfaltové vrstvě komunikace. Oprava stála cca 300 tis. Kč“, uzavřel Tomáš Gross.

Ing. Kateřina Stašáková, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm