„Král je mrtev, ať žije král“. Projekt MAP III končí, naváže na něj MAP IV
„Král je mrtev, ať žije král“. Projekt MAP III končí, naváže na něj MAP IV
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – V nejbližších dnech dojde k ukončení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) Vsetínsko III, v němž je zapojeno 78 mateřských a základních škol ze Vsetína, středního Vsetínska, Hornolidečska a Horního Vsacka. Cílem projektu bylo zlepšovat vzdělávací proces – a to z pohledu pedagogů, žáků i jejich rodičů. Na projekt bude navazovat MAP IV., na jehož realizaci podala vsetínská radnice v říjnu žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a odstartuje v prosinci tohoto roku.

„Cílem právě končícího projektu i jeho dvou předchůdců MAP I a MAP II bylo zlepšovat úroveň vzdělávání ve školách v našem regionu, podporovat spolupráci mezi jednotlivými subjekty a také umožnit obcím budovat zázemí pro investiční záměry do školství v rámci dotačního programu Evropské unie IROP. Mnohé projekty v dotačních titulech obstály a dotace i díky našemu projektu získaly,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Čunek.

„Projekty místních akčních plánů si kladou za cíl především to, aby se vzdělávací a výchovný proces ve školách posunul od ,pouhého´ získávání znalostí k dovednostem pro život, což není právě snadný úkol,“ uvádí hlavní věcná manažerka projektu Helena Gajdušková a dodala: „V rámci projektu MAP III jsme analyzovali problémy a příležitosti ve školských zařízeních na Vsetínsku, jejich potřeby, možnosti spolupráce škol i subjektů v oblasti neformálního vzdělávání. Se získanými daty pak budeme pracovat v navazujícím projektu MAP IV, ve kterém chceme i nadále podporovat školy při zavádění moderních didaktických forem a metod vzdělávání, a také metodicky a informačně podporovat vedení škol při zavádění konkrétních opatření v souvislosti s připravovanými změnami ve způsobu vzdělávání,“ vysvětlila Helena Gajdušková.

Co se v rámci projektu MAP III podařilo:

Aktivity projektu MAP III byly různorodé – od zpracování analýzy prostředí a potřeb zapojených školských zařízení, přes nastavení vize a priorit rozvoje vzdělávání na Vsetínsku, až po zpracování akčních plánů s konkrétními opatřeními, které se budou moci díky navazujícímu projektu MAP IV realizovat v následujících dvou letech. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc proběhl rovněž průzkum stavu rovných příležitostí v základních školách na Vsetínsku.

Hlavní témata nadcházejícího projektu MAP IV:

Zaměření na moderní metody a formy vzdělávání ve formě workshopů pedagogů s odborníky, výjezdy za příklady dobré praxe, stáže pedagogů a také nákup výukových materiálů. Projekt se bude věnovat podpoře projektových aktivit škol, podpoře pozitivního obrazu škol a vzdělávání, metodické a informační podpoře vedení škol při zavádění změn s ohledem na proměny obsahu a způsobu vzdělávání.

„Děkujeme třem partnerským místním akčním skupinám, ale zejména všem školám, které jsou do projektu zapojeny. Děkujeme také členům třicetipětičlenného řídícího výboru projektu, v němž jsou zastoupeni ředitelé škol, zřizovatelé, zástupci kraje, České školní inspekce, sociální sféry a dalších zainteresovaných subjektů. Velké poděkování patří také čtyřem aktivním pracovním skupinám, které rozpracovaly konkrétní úkoly MAPu, a v neposlední řadě realizačnímu týmu, který projektové aktivity koordinuje,“ uzavřela Gajdušková.

Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín